z aktywizacją na Ty!

ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone w trybie rozeznania rynku na zakup karnetów wejściowych na siłownię

03.12.2019 r. Podmiot  Paweł Rozmarynowski ARTCOM realizujący projekt  „Z aktywizacją na TY!” nr: RPLU.11.01.00-06-0188/17 zaprasza do złożenia oferty na zakup karnetów wejściowych na siłownię   Rozeznanie rynku karnety na siłownię

Zobacz szczegóły

ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone w trybie rozeznania rynku na zakup karnetów wejściowych na basen

03.12.2019 r. Podmiot Paweł Rozmarynowski ARTCOM realizujący projekt  „Z aktywizacją na TY!” nr: RPLU.11.01.00-06-0188/17 zaprasza do złożenia oferty na zakup karnetów wejściowych na basen.  Rozeznanie rynku karnety na basen  

Zobacz szczegóły

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku na indywidualne pośrednictwo pracy

08.10.2019 r. Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy. Rozeznanie rynku – pośrednictwo pracy.  

Zobacz szczegóły

Life coaching

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 09.09.2019 roku rozpocznie się indywidualne wsparcie metodą life coachingu. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”

Szanowni Państwo, informujemy, iż od dnia 16.08.2019 roku rozpocznie się szkolenie zawodowe  „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” dla 6 grupy. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

Grupowe poradnictwo zawodowe

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 09.08.2019 roku rozpocznie się grupowe poradnictwo zawodowe dla 6 grupy w Zamościu. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

Treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 30.07.2019 roku rozpoczną się grupowe treningi kompetencji społecznych dla 6 grupy w Zamościu. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

szkolenie zawodowe „specjalista ds. obsługi biura z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 27.06.2019, 5 grupa rozpoczyna szkolenie zawodowe „specjalista ds. obsługi biura z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

grupowe poradnictwo zawodowe

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 09.06.2019 rozpocznie się grupowe poradnictwo zawodowe dla 5 grupy w Zamościu. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy. Zapraszamy

Zobacz szczegóły

ARTCOM Paweł Rozmarynowski zaprasza do udziału w projekcie „Z aktywizacją na TY!”

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.07.2020r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału  w życiu społeczno-zawodowym 80 osób (44 kobiety, 36 mężczyzn) osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – mieszczących się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, powyżej 18 roku życia zamieszkałych w rozumieniu KC w województwie lubelskim, pozostających bez zatrudnienia, spośród których 100% to osoby z niepełnosprawnościami.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową stanowi 80 osób (44K/36M) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją Wytycznych w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa), zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. lubelskim, pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych*), spośród których 100% to osoby niepełnosprawne.

*wsparcie będą mogły otrzymać niezarejestrowane osoby bezrobotne lub zarejestrowane osoby bezrobotne, które należą wyłącznie do trzeciej grupy osób sprofilowanych.

Wiek uczestników powyżej 18 roku życia.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

 1. Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, life coaching oraz Pakiet Usług Podstawowych (100% UP)
 2. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (80 UP x 5 godzin/UP)
 3. Life coaching (80 UP x 8 godzin/UP)
 4. Pakiet usług podstawowych (usługi fizjoteraputy, zajęcia aktywności fizycznej).
 5. Grupowe treningi kompetencji społeczno-zawodowych (100% UP).
 6. 3 tematy po 18 godzin każdy.
 7. Grupowe poradnictwo zawodowe oraz indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie (100% UP).

Grupowe poradnictwo zawodowe

 1. 2 moduły (18 godzin)

Indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie

 1. 80 osób x 3h/UP.
 2. Szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje lub kwalifikacje (100% UP)

Minimum 35% UP uzyska kwalifikacje (minimum 28 osób 15K/13M), a łącznie kwalifikacje i kompetencje uzyska min. 60% UP (26K/22M).

 1. Staże zawodowe dla 44 UP (24K/20M) posiadających największe deficyty w zakresie doświadczenia zawodowego.

6 miesięczne staże zawodowe

Kwota stypendium stażowego 997,40 zł za miesiąc.

 1. Pośrednictwo pracy

Indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie

80 osób x 6h/UP.

Projekt przyczyni się do niwelowania barier równości płci dzięki wyposażeniu niepełnosprawnych kobiet w kompetencje osobiste w nowe kwalifikacje niezbędne do satysfakcjonującego życia społeczno-zawodowego, zapewniając ich trwałe włączenie społeczne. Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.07.2020r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 80 (44K/36M) osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w rozumieniu KC w województwie lubelskim, pozostających bez zatrudnienia, spośród których 100% (44K/36M) to osoby z niepełnosprawnościami.

Osiągnięcie celu głównego projektu będzie możliwe dzięki realizacji następujących wskaźników:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 28 osób
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 38 osób
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 16 osób

Wartość projektu: 1 444 500, 56 zł
Wkład z Unii Europejskiej: 1 292 447, 87 zł
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adres biura projektu:

BIURO PROJEKTU „Z aktywizacją na TY!

Piłsudskiego 53, 22-400 Zamość

biuro@eprojekty.info

Tel: 537 710 418