Szybka reakcja!

Wstępna lista rankingowa osób przyjętych do projektu w ramach ścieżki A.

Szanowni Państwo, w załączeniu wstępna lista rankingowa osób przyjętych do projektu w ramach ścieżki A. Zgodnie z regulaminem REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Szybka reakcja!” Nr RPWP.06.05.00-30-0049/18, § 3 „Procedura odwoławcza na etapie rekrutacji dla kandydatów do otrzymania wsparcia finansowego -Ścieżka A (dotacyjna)”, przysługuje Państwu możliwość odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji […]

Zobacz szczegóły

Termin naboru formularzy zgłoszeniowych przedłużony

Szanowni Państwo, informujemy, iż termin naboru formularzy zgłoszeniowych został przedłużony do dnia 06.09.2019 r. Zapraszamy do udziału w projekcie!

Zobacz szczegóły

Rekrutacja do projektu

Szanowni Państwo, Informujemy, iż rekrutacja do projektu rozpocznie się od dnia 13.08.2019 r. i potrwa przez 15 dni roboczych (lub w ŚCIEŻCE A do max. 26 zgłoszeń, z potem zostanie zawieszona.  Jeśli będzie za mało zgłoszeń, wówczas nabór zostanie przedłużony), tj. do 03.09.2019 r. Dokumenty będzie można składać osobiście lub pocztą w biurze projektu: ul. […]

Zobacz szczegóły

Ważne dokumenty

Szanowni Państwo, Informujemy iż IZ WPRO 2014+ zaakceptowała regulamin rekrutacji oraz formularze zgłoszeniowe do projektu, które Paweł Rozmarynowski ARTCOM zamieścił w zakładce „ważne dokumenty”. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.  

Zobacz szczegóły

Informacja o zawarciu umowy o dofinansowanie

Szanowni Państwo, informujemy iż dnia 27.06.2019 r. Paweł Rozmarynowski ARTCOM zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.05.00-30-0049/18-00. W kolejnym etapie przygotowywane są dokumenty niezbędne do rozpoczęcia projektu, które muszą zostać zatwierdzone przez IZ WRPO 2014+.

Zobacz szczegóły

Paweł Rozmarynowski ARTCOM zaprasza do udziału w projekcie!

Projekt skierowany jest do osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa wielkopolskiego, poprzez realizację dwóch ścieżek wsparcia zakładających:

Ścieżka A – nabycie kompetencji z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez min.90% spośród 20 osób w ramach ścieżki „dotacyjnej” (wyłącznie osób, które utraciły zatrudnienie max. 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu lub znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy/służbowego) oraz  założenie przez 15 z nich Działalności Gospodarczych i poprowadzenie ich przez min.12 m-cy. Wśród utworzonych nowych miejsc pracy min.15% będzie w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation)

Ścieżka B – nabycie lub uzupełnienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych przez min.80% spośród 22 osób w ramach ścieżki „szkoleniowej”

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2019 r. do 30.11.2020 r. na terenie województwa wielkopolskiego

Maksymalna kwota dotacji: 23 057,00 zł netto

Pomostowe wsparcie finansowe:1 800,00 zł netto

 

WSPARCIE OFEROWANE W PROJEKCIE

 1. Diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej prowadzona na etapie rekrutacji do projektu (ŚCIEŻKA A),
 2. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla wszystkich UP oraz poradnictwo psychologiczne dla 18 UP (ŚCIEŻKA A i B),
 3. Szkolenia zawodowe (ŚCIEŻKA B),
 4. Pośrednictwo pracy (ŚCIEŻKA B i A – osoby, które nie otrzymały dotacji),
 5. Wsparcie szkoleniowo – doradcze przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (ŚCIEŻKA A),
 6. Przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (ŚCIEŻKA A),
 7. Wsparcie pomostowe – finansowe oraz w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym (ŚCIEŻKA A).

 

INNE WAŻNE INFORMACJE:

ŚCIEŻKA A:

 • Do udziału we wsparciu szkoleniowo-doradczym zakwalifikowanych zostanie 20 osób.
 • Dotacje i wsparcie finansowe zostanie przyznane 15 Uczestnikom projektu.
 • Wsparcie finansowe przez okres od 6 do 12 miesięcy

ŚCIEŻKA B:

 • Do udziału w szkoleniach zawodowych zakwalifikowane zostaną 22 osoby.

Uczestnikom zostaną zapewnione:

 1. bezpłatne materiały szkoleniowe
 2. poczęstunek w formie cateringu (na zajęciach grupowych)
 3. Zwroty kosztów dojazdów
 4. Stypendia szkoleniowe (ścieżka B)

Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej prosimy o kontakt telefoniczny pod nr  511 303 222

 UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!!

Dofinansowanie z UE: 908 809,18 zł

Adres biura projektu:

ul. Witaszka 6, 64-920 Piła

Budynek ONYX