KLUCZ DO ZATRUDNIENIA

LISTA RANKINGOWA – ZESTAWIENIE WYNIKÓW OCEN WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

LISTA RANKINGOWA – ZESTAWIENIE WYNIKÓW OCEN WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO  W RAMACH PROJEKTU „KLUCZ DO ZATRUDNIENIA” nr RPPM.05.06.00-22-0066/17  W PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ l.p. Nr ewidencyjny Uczestnika projektu Ocena 1 eksperta Ocena 2 eksperta Ilość przyznanych punktów (średnia dwóch ocen) 1 29/D/05.06/PZ/2018 20 23 21,5 2 32/D/05.06/PZ/2018 28 22 25 3 40/D/05.06/PZ/2018 29 22 25,5 […]

Zobacz szczegóły

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – ZESTAWIENIE WYNIKÓW OCEN WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „KLUCZ DO ZATRUDNIENIA”

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – ZESTAWIENIE WYNIKÓW OCEN WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO  W RAMACH PROJEKTU „KLUCZ DO ZATRUDNIENIA” nr RPPM.05.06.00-22-0066/17   l.p. Nr ewidencyjny Uczestnika projektu Ocena 1 eksperta Ocena 2 eksperta Ilość przyznanych punktów (średnia dwóch ocen) 1. 36/D/05.06/PZ/2018 20 28 24 2. 35/D/05.06/PZ/2018 20 30 25 3. 8/D/05.06/PZ/2018 27 24 25,5 4. […]

Zobacz szczegóły

Rozeznanie rynku

20.05.2019 r. Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie specjalistycznego wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego w formie mentoringu.   Rozeznanie rynku – Klucz – pomostówka doradcza

Zobacz szczegóły

Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego   Szanowni Państwo, Dnia 29.04.2019 r. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego  w ramach projektu „KLUCZ DO ZATRUDNIENIA”     Nabór potrwa do 14.05.2019 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu wniosku do Beneficjenta, bądź Biura projektu).   Procedura odbędzie się zgodnie z Regulaminem „rekrutacji oraz przyznawania […]

Zobacz szczegóły

Zestawienie towarów lub usług zakupionych w ramach projektu

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy: SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE TOWARÓW LUB USŁUG, KTÓRYCH ZAKUP ZOSTAŁ DOKONANY ZE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU oraz OŚWIADCZENIE O DOKONANIU ZAKUPU TOWARÓW LUB USŁUG ZGODNIE Z BIZNESPLANEM. Prosimy o rozliczanie środków unijnych zgodnie z Umową o udzielenie wsparcia finansowego oraz harmonogramem zamieszczonym w biznesplanie. Do poniższego zestawienia proszę dołączyć kopie […]

Zobacz szczegóły

10.12.2018 r. Szanowni Państwo, w załączeniu przedstawiamy listę rankingową osób ubiegających się o otrzymanie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej w ramach projektu, po odwołaniach od pierwotnej decyzji KOW” I załącznik z ocenami (w załączeniu). Lista-info-KLUCZ-DO-ZATRUDNIENIA – po odwołaniach

Zobacz szczegóły

Wstępna lista rankingowa osób ubiegających się o otrzymanie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej

Szanowni Państwo, w załączeniu przedstawiamy wstępną listę rankingową osób ubiegających się o otrzymanie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej w ramach projektu. Lista + info KLUCZ DO ZATRUDNIENIA

Zobacz szczegóły

Informacja o naborze biznesplanów 5.6

Szanowni Państwo, od dnia 22.10.2018 r. rozpocznie się nabór Biznes Planów do projektu „KLUCZ DO ZATRUDNIENIA”. Nabór potrwa 10 dni roboczych do dnia 05.11.2018 r. Dalszym etapem będzie ocena Biznes Planów przez Komisję Oceny Wniosków – ocena potrwa 10 dni roboczych (06.11.2018 r. – 19.11.2018 r.). Lista osób, którym przyznano środki zostanie opublikowana na stronie […]

Zobacz szczegóły

Klucz do zatrudnienia – Ostateczna listę osób zakwalifikowanych do realizacji ścieżki „B” projektu

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do realizacji ścieżki „B” projektu. Gratulujemy i do zobaczenia na pierwszych zajęciach. Lista rankingowa dotacje po odwołaniach

Zobacz szczegóły

Instytucja szkoląca Paweł Rozmarynowski ARTCOM w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do udziału w projekcie „KLUCZ DO ZATRUDNIENIA” nr RPPM.05.06.00-22-0066/17 realizowanego na terenie województwa pomorskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 05: Zatrudnienie, Działanie 05.06 Adaptacja pracowników

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 804 836,60 zł
Okres realizacji Projektu: od 01.10.2017 r. do 31.03.2019 r.

Informacje o projekcie:

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2019 możliwości zatrudnienia
(w tym samozatrudnienia) 40 osób (22 kobiet i 18 mężczyzn) zagrożonych zwolnieniem
z pracy i 40 osób (24 kobiet i 16 mężczyzn) w tym 20 osób (11 kobiet i 9 mężczyzn) bezrobotnych i 20 biernych zawodowo (11kobiet i 9 mężczyzn),  które utraciły pracę
z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujących wg Kodeksu Cywilnego w województwie pomorskim.

Udział w projekcie jest bezpłatny !

Co oferujemy Uczestnikom Projektu ?

 • Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD – określającego

ścieżkę wsparcia Uczestnika Projektu. Wsparcie obejmuje on  m.in.:

 • Diagnozę potrzeb szkoleniowych.
 • Identyfikację potrzeb, predyspozycji i problemów oraz możliwości Uczestnika Projektu.
 • Określenie stanu wiedzy, doświadczenia, umiejętności i przeciwskazań do określonych zawodów.

Projekt zakłada realizację dwóch ścieżek równolegle.

ŚCIEŻKA A

 • Warsztaty grupowe dla osób ze ścieżki A

Każdy Uczestnik (40 UP) weźmie udział w 4 indywidualnie dobranych w ramach IPD spośród 6 dostępnych tematów warsztatów ( każdy temat po 8 h) rozwijających:

 1. Aktywne poszukiwanie pracy – mający na celu wypracowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z pracodawcami, pozyskiwania ofert pracy, tworzenia dokumentacji aplikacyjnych.
 2. Autoprezentacja – warsztat mający na celu wypracowanie zdolności do skutecznej autoprezentacji i kreowania dobrego wrażenia.
 3. Nawyk, dyscyplina, autotolerancja – to model wypracowujący determinację
  w dążeniu do celu, tolerancję frustracji, systematyczność.
 4. Radzenie sobie ze stresem- przedmiotem warsztatów jest analiza napięcia emocjonalnego i redukcja skutków kryzysów w sferze osobistej i zawodowej Uczestnika Projektu.
 5. Zarządzanie sobą w czasie – wypracowanie umiejętności i zdolności do prawidłowej alokacji czasu w obszarze zadań.
 6. Asertywność – model wypracowujący umiejętność budowania i wyrażania własnego zdania oraz obrony własnych praw w sytuacjach zawodowych.

 

 • Szkolenia zawodowe w wymiarze 100 h

Szkolenia prowadzące do podniesienia uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Każdy z Uczestników weźmie udział w szkoleniu wybranym wspólnie z doradcą, zgodnie z wypracowanym IPD, adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb i potencjału Uczestnika oraz z uwzględnieniem zapotrzebowania na regionalnych i lokalnych rynkach pracy na określone zawody i kwalifikacje. Każdy z Uczestników biorący udział w szkoleniach otrzyma stypendium szkoleniowe.

 • Indywidualne pośrednictwo pracy – 5h na każdego Uczestnika
 • Pośrednik przygotuje Uczestnika Projektu do poruszania się po rynku pracy i udziału w procesach rekrutacyjnych.
 • Pomoże w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzi symulacje rozmów kwalifikacyjnych.
 • Zaprezentuje Uczestnikowi Projektu min.3 oferty pracy adekwatne do ich kwalifikacji i doświadczenia.

ŚCIEŻKA B

W przypadku realizacji ścieżki B Uczestnicy muszą być osobami, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujących wg Kodeksu Cywilnego w województwie pomorskim

 • Warsztaty grupowe dla osób ze ścieżki B

40 Uczestników Projektu weźmie udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym, umożliwiającym uzyskanie kompetencji niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej.

 

WARSZTAT ODKRYJ W SOBIE PRZEDSIĘBIORCĘ (5h/UP) – zapozna Uczestników z tematem czym jest przedsiębiorczość, jakie cechy powinien posiadać przedsiębiorca, jak wzmacniać automotywację i jak rozpoznawać szanse i zagrożenia w biznesie.

 

 • Szkolenia podstawowe (40 h /UP)
 • Pierwsze kroki w biznesie – formalno-prawne aspekty prowadzenia małej firmy, procedury rejestracji, formy zatrudnienia, ubezpieczenia społeczne.
 • Biznes w liczbach – rozliczenia finansowo-księgowe, podatki, fakturowanie.
 • Współczesny marketing – narzędzia promocji, content marketing, budowa marki.
 • Od mądrej strategii do przewagi konkurencyjnej – modele biznesowe, analiza konkurencji, strategie sprzedaży.
 • Szkolenia fakultatywne ( 10h/UP)-UDZIAŁ W 1 Z 3 ZAPROPONOWANYCH
 • Dobry Menedżer – zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie zmianą, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje.
 • Kapitał na rozwój – pozyskiwanie inwestorów, źródła finansowania;
 • Kompetencje cyfrowe w MMŚP – kompetencje ICT w zwiększaniu zasięgu działania, narzędzia online służące zarządzaniu, przetwarzanie danych.
 • Indywidualne konsultacje z doradcami prawnymi – 3h/Uczestnika

Celem konsultacji będzie wsparcie Uczestnika Projektu w zrozumieniu specyficznych dla danego pomysłu biznesowego kwestii prawnych oraz dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego  adekwatnie do planowanej działalności.

 • Indywidualne sesje z doradcami biznesowymi – 5h/Uczestnika

Celem sesji będzie ostateczne skonsultowanie pomysłu na biznes oraz pomoc w przygotowaniu biznesplanu wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej.

 • Specjalistyczne wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze w formie mentoringu (12h/UP) – dla każdego Uczestnika, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w formie indywidualnej pomocy doświadczonego mentora biznesu.
 • Wypłata dla 30 osób bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 25.000,00 PLN.
 • Wypłata dla 30 osób finansowego pomostowego wsparcia finansowego przez okres 6 miesięcy prowadzenia działalności w kwocie 1600,00 PLN.
 • Wypłata dla 18 osób przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego na kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności w kwocie 1600,00 PLN.

 

Kto może wziąć udział w projekcie ?

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zagrożone zwolnieniem z pracy oraz osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu, zamieszkujące w województwie pomorskim.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 574 201 556

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

Adres biura projektu:

Al. Matki Bożej Fatimskiej 21
89-600 Chojnice

tel. 574 201 556
biuro@eprojekty.info

Harmonogramy

Ważne dokumenty

Formularz aplikacyjny

Karta Oceny Formalnej_sciezka_B

Karta Oceny Formularza Rekrutacyjnego

Karta Oceny Formularza Rekrutacyjnego sciezka B

Karta Oceny Merytorycznej sciezka B

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i wsparcie finansowe sciezka B

Regulaminu Komisji Oceny Wniosków sciezka B

Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej sciezka B

Umowa o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego sciezka B

Wniosek Podstawowe Wsparcie Pomostowe sciezka B

wniosek o przyznanie dotacji sciezka B

Wzor umowy o swiadczenie uslug szkoleniowo doradczych

Zal 1 Oswiadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia

Zal 2 Oswiadczenie od pracodawcy os przewidziane do zwolnienia

Zal 3 Oswiadczenie od pracodawcy os zwolnione

Zal 4 FORMULARZ REKRUTACYJNY sciezka B

Zal 5 Oswiadczenie UP przetwarzanie danych osobowych

Zal 6 Oswiadczenie dane osobowe zbiory RPO_WP 2014-2020

Zal 7 oswiadczenie o nieprowadzeniu dzialalnosci gospodarczej

Zał 8 Zal 8 Oswiadczenie o niekorzystaniu rownolegle z innych srodków publicznych

Zal 9 Oswiadczenie o niekaralnosci

Zal 10 Oswiadczenie o braku zwiazku z Beneficjentem

Zal 11 Oswiadczenie o niekaralności karą zakazu dostepu do srodkow publicznych

Zal 12 Oswiadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis sciezka B

Zal 13 Oswiadczenie o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis sciezka B

Zal 14 Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji sciezka B

Zal 15 BIZNES PLAN sciezka B

Zal 17 1 deklaracja wystawcy weksla-os prawne sciezka B

Zal__17_2_dekaracja_wystawcy_weksla-działalnosc_gosp__sciezka_B

Zal 17 3 deklaracja wystawcy weksla sp cywilna sciezka B

Zal 18 weksl in blanco sciezka B

R_formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

Lista rankingowa Dotacje