Druga szansa

SZKOLENIE ZAWODOWE

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 16.12.2019 r. rozpoczynają się szkolenia zawodowe pn. „Pracownik biurowy z elementami rachunkowości i kursem komputerowym” dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Druga szansa” NR: RPWM.11.01.01-28-0130/18. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach szkoleń.

Zobacz szczegóły

SZKOLENIE ZAWODOWE

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 15.11.2019 r. rozpoczynają się szkolenia zawodowe pn. „Specjalista sprzedaży z kursem komputerowym” dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Druga szansa” NR: RPWM.11.01.01-28-0130/18. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach szkoleń.

Zobacz szczegóły

Spotkania z doradcą prawnym i psychologiem

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 16.11.2019 r. rozpoczynają się spotkania z doradcą prawnym i psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Druga szansa” NR: RPWM.11.01.01-28-0130/18. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowe harmonogramy znajdują się w zakładce „harmonogramy”.  

Zobacz szczegóły

SZKOLENIE ZAWODOWE

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 08.11.2019 r. rozpoczynają się szkolenia zawodowe pn. „Kosmetyczka” dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Druga szansa” NR: RPWM.11.01.01-28-0130/18. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach szkoleń.    

Zobacz szczegóły

SZKOLENIE ZAWODOWE

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 05.11.2019 r. rozpoczynają się szkolenia zawodowe pn. „Kucharz małej gastronomi” dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Druga szansa” NR: RPWM.11.01.01-28-0130/18. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach szkoleń.  

Zobacz szczegóły

Grupowe treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 04.11.2019 r. rozpoczynają się grupowe treningi kompetencji społecznych dla Uczestników/czek zakwalifikowanych Projektu „Druga szansa” NR: RPWM.11.01.01-28-0130/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy”.  

Zobacz szczegóły

Spotkania z doradcą prawnym i psychologiem

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 27.10.2019 r. rozpoczynają się spotkania z doradcą prawnym i psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Druga szansa” NR: RPWM.11.01.01-28-0130/18. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowe harmonogramy znajdują się w zakładce „harmonogramy”.  

Zobacz szczegóły

Grupowe treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 21.10.2019 r. rozpoczynają się grupowe treningi kompetencji społecznych dla Uczestników/czek zakwalifikowanych Projektu „Druga szansa” NR: RPWM.11.01.01-28-0130/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy”.  

Zobacz szczegóły

spotkania z doradcą prawnym i psychologiem

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 4.10.2019 r. rozpoczynają się spotkania z doradcą prawnym i psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do I edycji Projektu „Druga szansa” NR: RPWM.11.01.01-28-0130/18. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowe harmonogramy znajdują się w zakładce „harmonogramy”.

Zobacz szczegóły

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

INFORMUJEMY O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU

 „Druga szansa”

Projekt pn. „Druga szansa”, nr RPWM.11.01.01-28-0130/18, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Podziałanie: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

 

Grupę docelową Projektu stanowi 60 osób (34K/26M), które spełniają następujące kryteria:

 

 1. Wiek od 18 roku życia.
 2. Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 3. Zamieszkiwanie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarze
  województwa warmińsko-mazurskiego z wyłączeniem terenów MOF Olsztyna, tj. gmin: miasto Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda i MOF Ełku, tj. gmin: miasto Ełk i Ełk.
 4. Pozostawanie bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynków pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym ( w tym min. 18 (10K/8M) długotrwale bezrobotnych), spośród których min. 7 (4K/3M) to osoby z niepełnosprawnościami.

 

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

 

W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

 1. Spotkania z doradcą zawodowym (5h/UP)
 2. Grupowe treningi kompetencji (36h/UP tj. 3 spotkania po 12h).
 3. Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie (3h/UP)  oraz psychologiczne (4h/UP).
 4. Szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe (średnio 120h/UP) oraz innowacyjny jobscouting (10h/UP).
 5. 4 –miesięczne płatne staże zawodowe.

 

Dodatkowo, podczas realizacji Projektu, wszyscy uczestnicy/czki mają zagwarantowany zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia, zarówno te realizowane przed skierowaniem na staż, jak również podczas realizacji samych staży. W trakcie szkoleń wypłacane będą stypendia szkoleniowe, a podczas staży stypendia stażowe.  Ponadto, część z uczestników/czek, otrzyma zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

 

Bardzo serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w naszym projekcie, dzięki aktywnemu uczestnictwu mogą Państwo odmienić i w znaczący sposób poprawić swoją sytuację na rynku pracy.

 

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji Projektu oraz samej rekrutacji mogą Państwo uzyskać u koordynatora Projektu – Justyna Grabowska, pod nr tel.: 883 065 166.

 

Adres biura projektu:

Elbląg ul. Armii Krajowej 7-8 piętro 1 pok 17 otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00.