Aktualności

10 grudnia 2018

10.12.2018 r.

Szanowni Państwo,

w załączeniu przedstawiamy listę rankingową osób ubiegających się o otrzymanie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej w ramach projektu, po odwołaniach od pierwotnej decyzji KOW”

I załącznik z ocenami (w załączeniu).

Lista-info-KLUCZ-DO-ZATRUDNIENIA – po odwołaniach

23 listopada 2018

Wstępna lista rankingowa osób ubiegających się o otrzymanie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej

Szanowni Państwo,

w załączeniu przedstawiamy wstępną listę rankingową osób ubiegających się o otrzymanie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej w ramach projektu.

Lista + info KLUCZ DO ZATRUDNIENIA

16 listopada 2018

Dokumenty do rozliczenia zakupów w projekcie „WŁASNA INICJATYWA, WŁASNA FIRMA!

Szanowni Państwo,
w zakładce dokumenty, zamieszczamy : SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE TOWARÓW LUB USŁUG, KTÓRYCH ZAKUP ZOSTAŁ DOKONANY ZE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WŁASNA INICJATYWA, WŁASNA FIRMA!” oraz OŚWIADCZENIE O DOKONANIU ZAKUPU TOWARÓW LUB USŁUG ZGODNIE Z BIZNESPLANEM.
Prosimy o rozliczanie środków unijnych zgodnie z Umową o udzielenie wsparcia finansowego oraz harmonogramem zamieszczonym w biznesplanie. Do poniższego zestawienia proszę dołączyć kopie faktur lub umów kupna- sprzedaży zakupionych towarów.

19 października 2018

Informacja o naborze biznesplanów 5.6

Szanowni Państwo,

od dnia 22.10.2018 r. rozpocznie się nabór Biznes Planów do projektu „KLUCZ DO ZATRUDNIENIA”.

Nabór potrwa 10 dni roboczych do dnia 05.11.2018 r.

Dalszym etapem będzie ocena Biznes Planów przez Komisję Oceny Wniosków – ocena potrwa 10 dni roboczych (06.11.2018 r. – 19.11.2018 r.). Lista osób, którym przyznano środki zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu oraz zostaną Państwo poinformowani o wynikach procedury.

Możliwość odwołania od decyzji Komisji Oceny wniosków to 5 dni roboczych od otrzymania oceny wniosków.

Dokumenty jakie należy złożyć:

 1. Biznesplan w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały).
 2. Wniosek o przyznanie dotacji
 3. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
 4. Każdy egzemplarz powinien być trwale spięty, własnoręcznie podpisany czytelnym podpisem na ostatniej stronie, opatrzony datą oraz zaparafowany na każdej stronie.
 5. Do dwóch egzemplarzy należy załączyć komplet wymaganych oświadczeń, tj.:
 • potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo – doradczej,
 • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (dotyczy przypadku, gdy działalność gospodarcza została zarejestrowana przed złożeniem niniejszego wniosku),
 • kopia nadania numeru REGON Uczestnikowi projektu (dotyczy przypadku, gdy działalność gospodarcza została zarejestrowana przed złożeniem niniejszego wniosku),
 • kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/ KRUS (dotyczy przypadku, gdy działalność gospodarcza została zarejestrowana przed złożeniem niniejszego wniosku),
 • oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, lub oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy,
 • harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją inwestycyjną na rozpoczęcie działalności,
 • formularz informacji przedstawianych przez uczestnika projektu ubiegającego się o pomoc de minimis.
 • oświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie o niekaralności z zakazem dostępu do środków publicznych.
 • oświadczenie o nieprowadzeniu działalności w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.
 • oświadczenie o braku powiązań z Beneficjentem
 • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

Dokumenty do pobrania w sekcji „WAŻNE DOKUMENTY”

 

17 września 2018

Własna inicjatywa własna firma, wsparcie pomostowe.

Szanowni Państwo,
informujemy, że proponowane zmiany dotyczące zarówno wysokości jak i okresu wypłat wsparcia pomostowego, zostały zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+. W związku z powyższym wsparcie pomostowe będzie wypłacane przez okres 12 m-cy dla każdego Uczestnika Projektu ” Własna Inicjatywa, własna firma!” w wysokości nie wyższej niż 1275,00 PLN.
Z poważaniem
Biuro Projektu

13 września 2018

Własna inicjatywa, własna firma! Lista rankingowa po odwołaniach.

SZANOWNI PAŃSTWO,
PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY OSTATECZNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ Z UWZGLĘDNIENIEM DOTACJI DLA KOLEJNYCH 6 OSÓB WYŁONIONYCH W PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ.
O terminie podpisania umów o wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej poinformujemy każdego Uczestnika indywidualnie.

Lp. Nr ewidencyjny
1 03/2018
2 73/2018
3 37/2018
4 35/2018
5 06/2018
6 32/2018
7 63/2018
8 36/2018
9 08/2018
10 19/2018
11 12/2018
12 16/2018
13 18/2018
14 40/2018
15 39/2018
16 23/2018
17 14/2018
18 28/2018
19 27/2018
20 67/2018
21 24/2018
22 09/2018
23 59/2018
24 61/2018
25 43/2018
26 44/2018
27 52/2018
28 05/2018
29 26/2018
30 15/2018
31 46/2018
32 07/2018
33 42/2018
34 72/2018
35 38/2018
36 29/2018
37 34/2018
38 71/2018
39 53/2018
40 30/2018

22 sierpnia 2018

Klucz do zatrudnienia – Ostateczna listę osób zakwalifikowanych do realizacji ścieżki „B” projektu

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do realizacji ścieżki „B” projektu.

Gratulujemy i do zobaczenia na pierwszych zajęciach.

Lista rankingowa dotacje po odwołaniach

20 sierpnia 2018

Lista osób zakwalifikowanych do przyznania dotacji na założenie działalności gospodarczej

20.08.2018

Szanowni Państwo,
poniżej lista osób zakwalifikowanych do przyznania dotacji na założenie działalności gospodarczej:

LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNESPLANÓW
1 03/2018 119
2 73/2018 109
3 37/2018 106,5
4 35/2018 105,5
5 06/2018 102
6 32/2018 100
7 36/2018 96,5
8 08/2018 96
9 19/2018 95
10 12/2018 95
11 16/2018 95
12 18/2018 94
13 40/2018 92,5
14 39/2018 92,5
15 23/2018 92
16 14/2018 92
17 28/2018 91,5
18 27/2018 89
19 67/2018 89
20 24/2018 88,5
21 09/2018 88,5
22 59/2018 86,5
23 61/2018 86,5
24 43/2018 86,5
25 44/2018 86
26 52/2018 85,5
27 05/2018 85
28 26/2018 84,5
29 15/2018 84,5
30 46/2018 84
31 07/2018 83,5
32 42/2018 82,5
33 72/2018 82,5
34 71/2018 82

Poniżej lista osób które uzyskały niższą punktację. Przysługuje Im prawo do odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków w terminie 5 dni roboczych. W procedurze odwoławczej zostanie wyłonionych do dofinansowania 6 najwyżej ocenionych ponownie wniosków. Odwołania proszę składać osobiście w Biurze Projektów 64-920 Piła ul. Witaszka 6 lub drogą pocztową do dnia 27.08.2018 r. do godziny 15:00.

Odwołania proszę składać zgodnie z zapisami regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Lista osób uprawnionych do odwołania:

35 31/2018 81,5
36 38/2018 80
37 50/2018 80
38 29/2018 80
39 63/2018 79
40 30/2018 79
41 57/2018 78
42 34/2018 76
43 62/2018 69
44 51/2018 67
45 10/2018 61
46 53/2018 61
47 48/2018 52,5

9 sierpnia 2018

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w ramach ścieżki B

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w ramach ścieżki B.
Zgodnie z Regulaminem  Kandydatom, którzy nie zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie w ramach ścieżki dotacyjnej, przysługuje prawo złożenia pisemnego odwołania zarówno na etapie oceny formalnej jak i merytorycznej od decyzji Komisji Rekrutacyjnej, które należy złożyć osobiście w biurze projektu w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej ze wskazaniem uzasadnienia. Za dzień złożenia odwołania uważa się dzień jego wpływu do biura projektu.
Lista rankingowa Dotacje